Võ thuật Việt Nam truyền kỳ trí tuệ và nhân sinh

Nhà xuất bản Thanh Niên vừa ra mắt quyển sách “Võ thuật Việt Nam truyền kỳ trí tuệ và nhân sinh

Quyền sách dày hơn 300 trang nội dung chính nói về bản sắc văn hóa võ thuật cổ truyền Việt Nam, danh sách các Võ sư Việt Nam tiêu biểu và Danh sách các võ Sư Việt Nam đương đại.

Dưới đây là nội dung trong cuốn sách nói về Đại Sư Nam Anh (Chưởng Môn Việt Nam Vịnh Xuân Chính Thống Phái)

Võ thuật Việt Nam truyền kỳ trí tuệ và nhân sinh

VPX 02

VXP 03

VXP 05